Gordon talking to us
   
         
   
Return to Photos of Wind Farm and Gordon Easton's Collection